Showing posts with label See Look and Watch. Show all posts
Showing posts with label See Look and Watch. Show all posts

Thursday, 10 July 2014

What's the difference between the verbs "see", "look" and "watch"?


"See" hum us vaqt ista'mal karte hain jab hamari ankhun ke samne koi chiz ajati hai aur hum use fauran pehchan lete hain ya'ni hum use dekhne ki koshish nahin karte vuh khud ba-khud samne ajati hai. Yeh lafz Progressive Tenses main ista'mal nahin hota.

Roman Urdu: Main ne achanak prinde ko khirki ke pas urte dekha.
English: Suddenly I saw a bird fly past the window.

"Look" hum us vaqt ista'mal karte hain jab hum kisi chiz ki taraf ghaur kar ke dekhte hain ya'ni hum kisi chiz ki taraf dekhne ki koshish karte hain. Is lafz ke age "at" lagta hai.

Roman Urdu: Mere mamu ko dekho.
English: Look at my uncle.

"Watch" hum us vaqt ista'mal karte hain jab hum kisi chiz ki taraf kuch dair ke li'ye nazar rakhte hain ya'ni hum us ki taraf tawajjuh dete hain.

Roman Urdu: Main ne TV par football ka match dekha.
English: I watched a football match on TV.